• راهنمای فعالسازی محصولات

راهنمای فعالسازی محصولات

راهنمای فعالسازی محصولات آنتی ویروس

راهنمای فعالسازی محصولات

برای فعالسازی همه محصولات تاریخ کامپیوتر حتما بروز باشد


  • ESET

اکتویشن محصولات Oemرا در آدرس معرفی شده بروی لینک کلیک کنید (لینک ثبت محصول oem)

اکتویشن محصولات Retailرا در آدرس معرفی شده بروی لینک کلیک کنید (لینک ثبت محصول Retail)


  • Kaspersky

 اکتویشن محصولاتRetail را بطور مستقیم در نرم افزار قرار دهید

 اکتویشن محصولات Oem را بطور مستقیم در نرم افزار قرار دهید

اکتویشن محصولات ISP را بطور مستقیم در نرم افزار قرار دهید و دقت کنید نرم افزار این محصول را حتما از لینک دانلود فروشگاه دانلود کرده و استفاده کنید

دیدگاه کاربران

عبارت امنیتی
0