محصولات فروشگاه

کسپرسکی - Kaspersky (ISP) 1pc

 • 891,000ریال
 • 990,000 ریال

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 15pc

 • 36,518,000ریال
 • 58,900,000 ریال

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 10pc

 • 24,339,000ریال
 • 39,900,000 ریال

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 5+1

 • 12,958,000ریال
 • 20,900,000 ریال

کسپرسکی توتال سکیوریتی یک کاربر

 • 2,172,500ریال
 • 2,750,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 توتال سکوریتی 1 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky (ISP) 1pc

 • 891,000ریال
 • 990,000 ریال
لایسنس سرور ایران (اینترنتی سکیوریتی کسپرسکی) - 1 کاربره Kaspersky (ISP)

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 15pc

 • 36,518,000ریال
 • 58,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 2Server+15Client+15Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 10pc

 • 24,339,000ریال
 • 39,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+10Client+10Mobile

آنتی ویروس کسپرسکی Small Office 5+1

 • 12,958,000ریال
 • 20,900,000 ریال
آنتی ویروس اسمال آفیس (شبکه) Kaspersky Small Office 1Server+5Client+5Mobile

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 10pc

 • 7,880,000ریال
 • 9,850,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 10 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 5pc

 • 3,960,000ریال
 • 4,950,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 5 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 4pc

 • 3,667,500ریال
 • 4,890,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 4 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 3pc

 • 3,040,000ریال
 • 3,800,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 3 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 2pc

 • 2,692,500ریال
 • 3,590,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 2 کاربره

کسپرسکی - Kaspersky Internet Security (360) 1pc

 • 1,382,500ریال
 • 1,750,000 ریال
لایسنس کسپرسکی 2020 اینترنت سکوریتی 1 کاربره

  0
  ; ;